Follow

RT @Engstrom_PP@twitter.com

Rösta på idag.

Friheten på internet avgörs av EU. Piratpartiet har starka kandidater som vet vad de ska göra i Bryssel.

Piratpartiet har valsedlar i alla vallokaler, och en riktig chans att komma in i EU-parlamentet och göra skillnad

🐦🔗: twitter.com/Engstrom_PP/status

Sign in to participate in the conversation
mastodon@bau-ha.us

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!