Follow

RT Ween elo nach seng Daten aus dem Fichier Central wëll ufroen, muss sech op bis zu 12 Méint Waardezäit astellen. Geet esou Informatiounsfräiheet? twitter.com/c3l_/status/122301 fichiercentral.c3l.lu

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mastodon@bau-ha.us

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!